Mai Camilla Munkejord

Mai Camilla Munkejord har hovedstilling som forsker I ved NORCE – Norwegian Research Centre, campus Bergen, og jobber som professor i rurale studier ved UiT Norges Arktiske Universitet (40 prosent), og har i tillegg en mindre bistilling som professor i innovasjon og regional utvikling ved HVL, Høgskulen på Vestlandet.

Munkejord jobber primært med forskning, forskningsledelse og formidling. Hun leder for tiden følgende prosjekt:

ALIN – Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV, et spennende samarbeidsprosjekt mellom NAV og UiT, samfinansiert av AV-dir, UiT og midler fra NAV Fou.

SamiCare – et prosjekt om aldring, omsorg og fortellinger om det gode liv, finansiert av Samisk forskningsprogram, Forskningsrådet (prosjekteier NORCE)

NyIntro: et kvalifiseringsprosjekt i samarbeid med Meland kommune om å utvikle to nye introduksjonsordninger for flyktninger (finansiert av RFF Vest) (prosjekteier NORCE)

Ellers er hun arbeidspakkeleder i Multicare, et prosjekt om flerkulturelle stabsfellesskap og mangfoldsledelse ved norske sykehjem. Prosjekteier: HVL. Finansiert av HelseVel og hun leder et Fou-prosjekt om pårørendes erfaring når ektefellen blir syk og pleietrengende (samarbeidsprosjekt med forskere på Island).

Mai Camilla Munkejord ga ut boka Hjemme i nord, Orkana, Akademisk 2012

Foto: Marte S. Nygård

0