Læringsforlaget er et akademisk forlag som ble stiftet av fire kolleger ved Høyskolen i Østfold i 2002, og har siden oppstarten utgitt circa 20 bøker. I 2014 overtok Orkana forlag Læringsforlaget, og flere av titlene er fremdeles pensumslitteratur ved norske universiteter og høyskoler.

Sju av titlene er fremdeles i salg:

Andragogikk. En historisk og faglig gjennomgang av Svein Loeng
(ISBN 9788293003007)

Det voksenpedagogiske utviklingsarbeidet som er knyttet til begrepet andragogikk har sin egen interessante historie. Internasjonalt er mye voksenpedagogisk teori og praksis utviklet i andragogikkens navn. Denne boken følger denne utviklingen fra den første kjente brukeren av begrepet på 1830-tallet, og fram til vår tid. Det er lett å bli smittet av det sterke engasjementet som ble vist, og som resulterte i nye tanker og ny praksis innenfor voksenopplæringen. Noen av pionerene er for øvrig svært mangelfullt omtalt i den voksenpedagogiske litteraturen. Særlig gjelder dette Alexander Kapp og Eugen Rosenstock-Huessy, som begge får bred omtale i boka. Særlig Rosenstock-Huessy og hans arbeid gir viktige koblinger til andre betydningsfulle voksenpedagoger i mellomkrigs- og etterkrigstida. Boka bidrar dermed til å fylle et tomrom i den voksenpedagogiske idéhistorien. Den omhandler imidlertid ikke bare disse første pionerene, men følger sentrale personer som kan knyttes til begrepet helt fram til vår tid.

Boken gir også svar på hva som var drivkraften bak utviklingen av europeisk og nordamerikansk andragogikk, og hvilke forskjeller og likheter som finnes. Den tar også for seg andragogikk som akademisk disiplin, foruten å se nærmere på hvordan andragogikk i dag blir brukt i ulike faglige sammenhenger. Boken bør kunne gi nye og viktige impulser til de som i dag befatter seg med voksnes læring på ulike nivåer og i ulike sammenhenger. Noe er kjent og helt i tråd med dagens tenkning, mens noe er fremmed og mer fjernt. Uansett er det gode kilder for voksenpedagogisk refleksjon.

Andragogikk_omslag

Uten 1814 er du fortapt? av Hans Petter Hermansen
(ISBN 9788293003038)

Uten 1814 er du fortapt? tar oss med gjennom forhistorie, middelalder og unioner fram til vår egen tids politiske system. Grunnlaget for Norge som stat ble lagt i middelalderen, med Magnus Lagabøters landslov fra 1274 som en viktig milepæl. Bokens forsidebilde viser Konvensjonsgården i Moss, der grunnlovsverket fra Eidsvoll i 1814 ble sikret. Dette ga gode vekstbetingelser for politisk demokrati, og i 1905 ble Norge en helt suveren stat. Den parlamentariske og konstitusjonelle utviklingen følges helt fram til i dag. Hans Petter Hermansen er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fagene historie, statsvitenskap og tysk. Han er førstelektor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold og har arbeidet i lærerutdanningen i 33 år. Hermansen har tidligere utgitt en bok om den norsk-tyske normaliseringsprosessen etter Annen verdenskrig (Universitetsforlaget 1980).

Maktens kanaler av Hans Petter Hermansen
(ISBN 9788293003120)

Maktens kanaler utgjør bind 2 i serien En historisk introduksjon til det norske politiske system. Boken tar først og fremst for seg de politiske partienes historie, men også utviklingen av organisasjonene, massemediene og forvaltningen. Under aksjonistkanalen blir det blant annet fokusert på Alta-konflikten. Ett av flere perspektiver i boken er de etablerte partienes møte med populistiske bevegelser på venstre og høyre fløy, og hvordan ytterpartier i siste instans står overfor et press for å tilpasse seg det eksisterende systemet. Tidsperspektivet er i hovedsak fra slutten av 1800-tallet og fram til 2010, med tyngdepunkt i nyere etterkrigstid.

Boken er først og fremst beregnet på historie- og statsvitenskapsstudenter, men den kan også med fordel leses av samfunnsfaglærere i skoleverket. Med sin ajourføring av de nyeste begivenheter vil den dessuten være et tilbud til den samfunnsinteresserte leseren av aktuell faglitteratur om norsk politikk.

Sentrum og periferi av Hans Petter Hermansen
(ISBN 9788293003182)

Sentrum og periferi er bind 3 i serien En historisk introduksjon til det norske politiske system. Boken gir en historisk utdyping og videreføring av de klassiske konfliktlinjene i norsk politikk, som Stein Rokkan i sin tid var opptatt av å utforske. Sentrale temaer er regionale motsetninger og distriktspolitikk, kampen om språk, moral, religion og statskirke, motkulturer og samkultur, nasjonalromantikk og vintersport, innvandring og islam, arbeids- og varemarked, oljepolitikk, klasse- og lagdeling, rikdom og fattigdom. Totalbildet knyttes opp mot den europeiske markedsdebatten.

Bedre kommunikasjon! av Trygve Steiro
(ISBN 9788299639378)

Denne bokens mantra er lytting og samarbeidsorientering i Sokrates sin ånd. Kommunikasjon er det viktigste verktøyet for menneskelig samhandling og utvikling. Boken er laget for ledere, konsulenter, helsepersonell, forskere, lærere og andre som jobber med mennesker. Her er kommunikasjon svært viktig for å lykkes. Boken inneholder praktiske metoder og teknikker for å bli bedre til å kommunisere på jobb og ellers i hverdagen. Istedenfor omfattende teoribeskrivelser benyttes konkrete eksempler og erfaringer. Den er derfor lettlest, og formidlingen bygger på moderne pedagogiske virkemidler for å fremme aktiv læring. Kommunikasjon kan sees på som en ferdighet som stadig kan forbedres gjennom erfaring og gjennom å utvikle et større repertoar. Å beherske flere ferdigheter er viktig da det å arbeide med mennesker krever fleksibilitet og tilpasning. Lytting er like viktig som formidling i menneskelig samhandling.

Forfatteren, Trygve Steiro, er rådgiver i Trondheim kommune. Han jobber med kommunikasjon, organisasjonsutvikling, prosessledelse og ledelsesutvikling. Tidligere har han jobbet i Statens vegvesen og i SINTEF. Av utdannelse har han hovedfag i psykologi fra NTNU i Trondheim. Han har skrevet en rekke artikler til tidsskrift og internasjonale konferanser, og han er en drivende foreleser og kursholder innen fagfeltet.

Profesjonell presentasjonsteknikk 
av Glenn-Egil Torgersen (ISBN 9788299639361)

Denne boken er skrevet for alle som ønsker å bli bedre til å formidle sitt budskap. Det kan være ledere, politikere, talere, forelesere, lærere, instruktører, studenter og andre som i sitt arbeid eller på sin fritid holder foredrag, brifer, møter, taler eller tilsvarende formidlingsbaserte aktiviteter. Profesjonelle presentasjonsteknikker passer spesielt for de som skal fremføre tyngre resonnementer for eksempel i forbindelse med lederorienteringer, prosjekter/avhandlinger, politiske appeller og for instruktører/ledere som skal formidle i fag og risikoutsatte yrker hvor presisjon og tydelighet er nødvendig for sikkerhet og pålitelighet.

Boken er utviklet med basis i kognitiv pedagogikk, men har sitt tyngdepunkt i praksishverdagen til formidlere. Det skal derfor mye til at du ikke finner teknikker som passer deg og ditt virke i denne håndboken.

Forfatter Glenn-Egil Torgersen har lang erfaring innen formidling, både som foreleser, kursutvikler og forsker. Han er selv kjent for å holde svært engasjerende presentasjoner med bruk av avanserte presentasjonsteknikker. Torgersen arbeider til daglig ved Forsvarets Skolesenter, ved Akershus og Fredriksten festning, og har mange publikasjoner bak seg, blant annet bøkene Læring med IT (1999), IKT som pedagogisk hjelpemiddel og IKT i fjernundervisning (2000), Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet (2001) og Forskningsmetode i IKT-pedagogikk (2004).

Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet av
Svein Loeng mfl. (ISBN 9788299639309)

Gjennom Kompetansereformen og endringene i arbeidslivet i det som ofte kalles den nye økonomien har læring for voksne kommet i et sterkt fokus. I denne sammenheng er det viktig å samle, systematisere og formidle erfaringer og fag som tar voksne i en læringssituasjon på alvor. Dette er tema for denne boken. Læring og utvikling hos voksne behandles på et bredt plan, og en ser nærmere på forutsetninger og modeller for voksnes læring. Boken drøfter også hvordan en best kan tilrettelegge dette i en arbeidssituasjon, i en kurssituasjon og andre naturlige læringssammenhenger.

Tilpasset opplæring i en lærende skole
av Roald Jensen (ISBN 9788299639316)

Denne boken beskriver hvordan tilpasset opplæring forstås og praktiseres i skolen. Videre drøftes begrepet og settes i sammenheng med de oppgavene skolen skal løse på individgruppe- og skolenivå. Det hele settes inn i en modell for å utvikle tilpasset opplæring i skolen.

Forfatter Roald Jensen er utdannet cand. polit. med hovedfag i spesialpedagogikk. Han har arbeidet i grunnskolen, PPT og som avdelingsleder og spesialpedagogisk konsulent i det statlige støttesystemet. De siste årene har han vært ansatt ved Senter for kompetanseutvikling ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning, og har utviklingsarbeid i skolen og tilpasset opplæring som spesialfelt.

0