Orkana forlag er akkreditert som akademisk publiseringskanal på nivå 1 i Norsk senter for forskningsdatas register over vitenskapelige publiseringskanaler (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers).

Orkana Akademisk tilbyr alle former for Open Access-publisering. Open Access-utgivelse innebærer at forskningsmateriale publiseres åpent og digitalt, og hentes ned kostnadsfritt av brukeren.

Ved Open Access-publisering frigjøres rettighetene til verket. I praksis løses dette gjennom Creative Commons-rettigheter. De vanligste formene av Creative Commons-rettighetene gir brukeren tillatelse til å bruke og reprodusere deler av eller hele verket, så lenge opphavspersonen krediteres i tråd med gitte retningslinjer.

Kunnskapsdepartementet skriver i ”Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler”:

Åpenhet om resultater er et av forskningens idealer. Åpen tilgang sikrer bedre kunnskapsutvikling og mer bruk av kunnskap gjennom at både forskersamfunnet i sin helhet, profesjonelle brukere i arbeids- og næringsliv og allmennheten får del i resultatene fra forskning. Resultater av offentlig finansiert forskning bør derfor være allment tilgjengelig.

Dette ønsker Orkana å bidra til gjennom vår Open Access-satsning.

Vi vil publisere artikler, antologier, monografier og tidsskrift i samarbeid med våre forfattere og samarbeidsinstitusjoner. Kontakt forlegger Elisabeth Johansen dersom dere har spørsmål eller ønsker å inngå et samarbeid om Open Acces-publisering.

En hver henvendelse om publisering behandles av vårt  akademiske utvalg som består av seks frittstående professorkompetente fagpersoner tilknyttet forskjellige universiteter i Norge. Utvalget foreslår fagfeller eller miljøer der fagfeller kan finnes, og administrasjonen i Orkana Akademisk gjør avtaler med fagfeller for hver enkelt utgivelse utfra fagområde. Habilitet er alltid vurdert ved avtaler med fagfelle.

Alle verk som behandles med tanke på utgivelse vurderes anonymt av en eller flere eksterne fagfeller uten koblinger til forfatter eller forlag før utgivelse. Dette gjelder både monografier og enkeltbidrag i antologier. Fagfelle avgir, deretter en skriftlig rapport i form av en kritisk gjennomgang av manuskriptet og en anbefaling om utgivelse eller ikke. Manuskriptets kvalitet analyseres, der fremstillingsform, originalitet og at materialet gir ny kunnskap vektlegges.

Vi er alltid interessert i gode bokideer og ferdige manuskripter for vurdering.

Ta gjerne kontakt med oss per e-post med kontaktinformasjon og en presentasjon av prosjektet:

forlegger Elisabeth Johansen  elisabeth.johansen@orkana.no

eller redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no

Digitale manuskripter bes sendt til  post@orkana.no.

Open Access bøker:

0