OA: Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Produktnummer: 9788281044845 Kategori:

Aina A. Kane og Øystein Spjelkavik (red.)
Bokmål/2021
Design/omslagsdesign: DesignBaltic

DOI: https://doi.org/10.33673/OOA20211

Arbeid gir goder gjennom inntekter og egenforsørgelse, men også egenutvikling og mestring, sosial tilhørighet og rettigheter.

Arbeidslivet har utviklingstrekk som vanskeliggjør arbeidsdeltakelse for utsatte grupper.

Arbeidslinja som politisk føring er basert på tanken om flest mulig i arbeid og færrest mulig på passive ytelser.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) har som sitt samfunnsmandat å fremme overgang til arbeid og økonomisk sikring for borgerne, som utgjør et mangfold av livssituasjoner, ressurser og behov.

Arbeidsinkludering som fag- og praksisfelt handler om å styrke mulighetene for arbeidsdeltakelse gjennom utvikling av inkluderingskompetanse i støtteapparatet og i arbeidslivet.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN) – et forskningssamarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og NAV Troms og Finnmark hvor forskerne har undersøkt ulike sider ved NAVs arbeidsrettede innsats, herunder ulike arbeidsinkluderingsmetoder, NAV-ansattes handlingsrom, kompetanseutvikling og selvivaretakelse, digitale tjenesteverktøy samt overordnede politiske føringer og lovreguleringer.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV – i bokform – samler noen av arbeidene som er utført i forskningsprosjektet ALIN.  Boka retter seg mot ledere og ansatte i NAV og deres samarbeidspartnere, politiske beslutningstakere og studenter og ansatte i ulike utdanningsløp som NAV rekrutterer fra.

 

Aina A. Kane er dosent i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Øystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Kompetansesenter for arbeidsinkludering, OsloMet.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (E-BOK)

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (PDF)

Aina A. Kane og Øystein Spjelkavik

Kapittel 1: Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Cathrine Arntzen, Walter Schönfelder og Mai Camilla Munkejord

Kapittel 2: Snubletråder og suksessfaktorer

Mai Camilla Munkejord og Cathrine Arntzen

Kapittel 3: En analyse av arbeidssøkeres erfaringer med å få oppfølging

Thomas Johansen og Walter Schönfelder

Kapittel 4: Utvidet oppfølging i NAVs egen regi – bidrar det til økt arbeidsinkludering?

Trude H.P. Karlsen og Walter Schönfelder

Kapittel 5: Den vanskelige veien fra nytt tiltak til forandret praksis i NAV

Gunn Elin Fedreheim

Kapittel 6: En policystudie av et tiltak for å få flyktninger hurtig i arbeid

Aina A. Kane

Kapittel 7: NAVs samarbeidsplikt som virkemiddel for arbeidsinkludering

Ida Martine Pettersen

Kapittel 8: Organisering og samarbeid mellom kommune og NAV om introduksjonsprogrammet og hurtigsporet

Marcela Douglas og Aina A. Kane

Kapittel 9: NAVs brukermøter med flyktninger og unge voksne

Aina A. Kane, Even Nerskogen og Marcela Douglas

Kapittel 10: Tverrprofesjonell kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede bistand

Even Nerskogen og Aina A. Kane

Kapittel 11: Forutsetninger for skjønnsmessig handlingsrom i NAV

Liv Bodil Eide og Aina A. Kane

Kapittel 12: Digital aktivitetsplan som kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet bistand

Synnøve Thomassen Andersen

Kapittel 13: Ansattes erfaringer med innovative digitale arbeidspraksiser

Marlene Bruun Lauridsen

Kapittel 14: Individuell og kollektiv sårbarhet i hjelperrollen

Jan Erik Henriksen og Ida Hydle

Kapittel 15: Refleksjonsverksted som ledelsesverktøy i NAV

Aina A. Kane og Øystein Spjelkavik

Kapittel 16: Utfordringer innen arbeidsinkluderingsfeltet