Journalistikk, profesjon og endring

kr 349

Produktnummer: 9788281043589 Kategorier: ,

Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn og Birgit Røe Mathisen (red.)

Bokmål/Heftet/s.318/Orkana Akademisk 2019

Sats: DesignBaltic

Journalistikken utøves i spenningen mellom praktisk håndverk, analytiske ferdigheter og bred samfunnsforståelse og er en viktig del av offentlighet og demokrati. Grunnlaget for journalistikkensmakt har langt på vei vært knyttet til portvaktfunksjonen. Men når rammevilkårene endres, utfordres journalistikken både som fag og profesjon. Ny teknologi forandrer arbeidet, og når alle og enhver kan formidle, blir det mer utydelig hva som er journalistikk, og hva som ikke er det. Flere runder med nedbemanning i redaksjonene har dessuten ført til at det er færre journalister enn før.
Hva betyr disse endringene i både økonomiske ogteknologiske rammevilkår for profesjonelle normer og verdier? Hvilke grensedragninger finner sted for å skille ut hvem som er journalister? Gjennom profesjonsteoriens briller diskuterer forfatterne hvordan journalistprofesjonen møter disse utfordringene, og hva de betyr for journalistikkens samfunnsrolle i Norge.

Bokas redaktører er Paul Bjerke, professor i journa­listikk ved Høgskulen i Volda, Birgitte Kjos Fonn, førsteamanuensis i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet og Birgit Røe Mathisen, førsteamanuensis i journalistikk ved Nord universitet.