Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

kr 349

Produktnummer: 9788281044838 Kategorier: ,

Aina A. Kane og Øystein Spjelkavik (red.)
Bokmål /432 s. / Orkana Akademisk 2021
Design/omslagsdesign: DesignBaltic

https://doi.org/10.33673/OOA20211

Arbeid gir goder gjennom inntekter og egenforsørgelse, men også egenutvikling og mestring, sosial tilhørighet og rettigheter.

Arbeidslivet har utviklingstrekk som vanskeliggjør arbeidsdeltakelse for utsatte grupper.

Arbeidslinja som politisk føring er basert på tanken om flest mulig i arbeid og færrest mulig på passive ytelser.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) har som sitt samfunnsmandat å fremme overgang til arbeid og økonomisk sikring for borgerne, som utgjør et mangfold av livssituasjoner, ressurser og behov.

Arbeidsinkludering som fag- og praksisfelt handler om å styrke mulighetene for arbeidsdeltakelse gjennom utvikling av inkluderingskompetanse i støtteapparatet og i arbeidslivet.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN) – et forskningssamarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og NAV Troms og Finnmark hvor forskerne har undersøkt ulike sider ved NAVs arbeidsrettede innsats, herunder ulike arbeidsinkluderingsmetoder, NAV-ansattes handlingsrom, kompetanseutvikling og selvivaretakelse, digitale tjenesteverktøy samt overordnede politiske føringer og lovreguleringer.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV – i bokform – samler noen av arbeidene som er utført i forskningsprosjektet ALIN.  Boka retter seg mot ledere og ansatte i NAV og deres samarbeidspartnere, politiske beslutningstakere og studenter og ansatte i ulike utdanningsløp som NAV rekrutterer fra.

 

Aina A. Kane er dosent i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Øystein Spjelkavik er sosiolog og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og Kompetansesenter for arbeidsinkludering, OsloMet.